Меню
Профил
Език

ПРОДУКТИ

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОТНОСНО: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

В сила от 25.05.2018 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, “Проф маркет онлайн” ООД, ЕИК 201455234, със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. Хр. Попович 32 обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. 

Тази интернет страница www.proftools.netсе притежава от “Проф маркет он-лайн “ ООД  и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). 

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Проф маркет он-лайн се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си. 

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Проф маркет он-лайн не продава вашите данни на други дружества или лица.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

 

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Проф маркет он-лайн събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на услугите и доставка на стоките на Проф маркет он-лайн.  Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки.  Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката. За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на Проф маркет он-лайн на основание сключването на договор. Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на Проф маркет он-лайн, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

- да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на Проф маркет он-лайн;
- право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Проф маркет он-лайн;

- право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
- право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това.